Galeria zdjęć

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:139
Wczoraj:213
W tym miesiącu:3827
W poprzednim miesiącu:5236
Łącznie:112641

Przekaż 1% podatku za rok 2016 dla OSP Pakosławice

b_150_100_16777215_00_images_stories_2017_1.jpgStrażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach zwracają się do osób prywatnych oraz firm z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2016. Środki, które uzyskujemy dzięki Państwa ofiarności w całości są przekazywane na zakup sprzętu ratowniczego, a tym samy przyczyniają się do skuteczności naszych działań i co za tym idzie zwiększają Państwa bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że w 2016 roku nasi sympatycy i darczyńcy będą mieli ochotę także wskazać OSP Pakosławice jako beneficjenta celowego środków z 1%, za co z góry również dziękujemy!!!
Przykłady wypełnienia formularzy PIT: kliknij tu

I.  Nowe zasady uzyskiwania 1 % podatku od roku 2011 przez OPP. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiany te znajdą zastosowanie zarówno: 
- w odniesieniu do podatników opłacających podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- jak i korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. 
Chociaż weszły one w życie z nowym rokiem, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2010 r
Wskazane modyfikacje do ustaw podatkowych wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146). 
Uwaga! 
Nowa ustawa nakłada nowe obowiązki na organizację, podatnikom zaś będzie łatwiej – możemy odetchnąć z ulgą. 

W wyniku nowelizacji zapisów art. 45c ustawy o pdof oraz art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2011 r. wprowadzono nowe zasady związane z 1% dotyczące m.in. publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do jego otrzymywania. Zmianie uległy również warunki, które muszą być spełnione, aby organ podatkowy zrealizował wniosek podatnika o przekazanie 1% podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego. 
Najistotniejsze zmiany to: 
1) skrócenie terminu na złożenie korekty zeznania, w której można wnioskować o przekazanie 1%, z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, do jednego miesiąca, 
2) wskazując wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego podatnik nie będzie już zobowiązany podawać jej nazwy - wystarczy, że poda jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Identyfikacja OPP odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do KRS, a nie jak to miało miejsce w latach ubiegłych – poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS wybranej organizacji, 
3) organizacje pożytku publicznego szybciej niż dotychczas będą otrzymywały pieniądze z 1%. Od 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązani przekazywać kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji już w okresie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane będzie zeznanie podatkowe, 
4) podatek będący podstawą obliczenia 1% podatku traktowany będzie jako zapłacony w pełnej wysokości również wtedy, gdy zaległość podatkowa z tego tytułu nie przekroczy wysokości trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki-w chwili obecnej jest to kwota 6,60 zł 
5) od nowego roku możliwość przekazania 1% podatku zyskają również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy składać będą zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego. Dotyczy to podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce i składają zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego 
6) nowe zasady związane z 1% dotyczące publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do jego otrzymywania. Zaczęły one obowiązywać od 1 września 2010 r. Organizacja pożytku publicznego, po spełnieniu ustawowych warunków, znajdzie się na elektronicznym wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za rok poprzedni prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego zostanie opublikowana 15 marca w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS. Zawierać będzie nazwę i numer KRS oraz numery rachunków bankowych organizacji przeznaczone do wpłat 1%. Na podstawie nowelizacji wykaz organizacji będzie ogłaszany czterokrotnie: do 15 grudnia, 15 stycznia, 15 lutego i do 15 marca. 
Minister finansów opracował nowe wzory formularzy PIT-28, PIT -28/A, PIT/O i PIT /D, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r. 
Skala podatkowa pozostaje bez zmian. 
II.  Podatnik w 2016 r. nadal jest uprawniony do: 
1. Składania w zeznaniu podatkowym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działa jako organizacja pożytku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-28/A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Podatnik wypełniając wniosek podaje tylko nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tj.  0000116212 oraz wnioskowaną kwotę. 
Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest w roku 2016 prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/). W wykazie tym znajduje się również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
2. Składania wniosku również w korekcie zeznania podatkowego pod warunkiem, że będzie ona dokonana w terminie jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. 
3. Emeryci i renciści, którzy będą chcieli przekazać 1% swojego podatku wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złożą PIT-37, wypełniając go w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” i oczywiście złożą do swojego urzędu skarbowego nie później niż 30 kwietnia 2016 r. 
III.  Naczelnik urzędu skarbowego w 2016 r. nadal: 
1. Przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego 
- z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 
- z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, 
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. 
Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej (w chwili obecnej jest to kwota 6,60 zł). 
Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. 
2. Przekazuje w terminie od maja do lipca roku następnego po roku podatkowym, za który składane są zeznania podatkowe kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP. 
3. We wrześniu 2016 r. naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekaże organizacji pożytku publicznego  zbiorczą informację (wykaz) o: 
- danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków podlegających łącznemu opodatkowaniu, 
- wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji, 
- przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez wybraną OPP (cel szczególny), jeżeli podatnik wyraził zgodę na przekazanie OPP danych wymienionych wyżej w tym wskazał cel szczegółowy. 
IV. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2017 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2016. 
1. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia: 
PIT-28, PIT-28/A do dnia 01 lutego 2016 r., 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 do dnia 30 kwietnia 2017 r.albo 
- korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28, PIT-28/A do dnia 28 lutego 2017 r., 
- korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego:PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39 do dnia 31 maja 2017 r., 
Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. 
2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy: 
a) Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu:

 
PIT-28 poz. 106,   PIT-36L poz. 55,   PIT-38 poz. 35,  
PIT-36 poz. 188,   PIT-37 poz. 120,   PIT-39 poz. 30.  
 
Przypomnienie. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
b) Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu:
 
PIT-28 poz. 127,   PIT-36L poz. 105,   PIT-38 poz. 59,  
PIT-36 poz. 306,   PIT-37 poz. 125,   PIT-39 poz. 52.  
 
3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku OSP RP.
4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajdujesię na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:
a) Numer KRS:  0000116212 :
 
PIT-28 poz. 126,   PIT-36L poz. 105,   PIT-38 poz. 58,  
PIT-36 poz. 305,   PIT-37 poz. 124,   PIT-39 poz. 51.  
 
5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:
a) Cel szczegółowy 1%: wpisać nazwę jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice 42a, woj. opolskie
 
PIT-28 poz. 128,   PIT-36L poz. 107,   PIT-38 poz. 60,  
PIT-36 poz. 307,   PIT-37 poz. 126,   PIT-39 poz. 53.  
 
b) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:
 
PIT-28 poz. 129,   PIT-36L poz. 109,   PIT-38 poz. 61,  
PIT-36 poz. 308,   PIT-37 poz. 127,   PIT-39 poz. 54.  
 
c) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:
 
PIT-28 poz. 130,   PIT-36L poz. 109,   PIT-38 poz. 62,  
PIT-36 poz. 309,   PIT-37 poz. 128,   PIT-39 poz. 55.  
 
6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2016 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP .
7. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/ znajduje się w bazie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Zawartość bazy jest zgodna z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, opublikowanym w BIP-ie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wpis Związku:
 

OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Warszawa
Numer KRS: 0000116212
woj. mazowieckie
 
8. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul.Oboźna 1, NIP:526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zaktualizował Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dane o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP. Dane aktualne:
BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.
V. Program PIT-2010.
1. Nowy program do wypełnienia wszystkich deklaracji PIT za rok 2015, w tym  z przeznaczeniem kwoty 1% dla Związku OSP RP zamieścimy na naszej stronie internetowej po 20 stycznia 2016 r.
Program umożliwi przy wypełnianiu formularzy: PIT-28, PIT -28/A, PIT/O i PIT /D, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr.), która zostanie automatycznie wpisana w odpowiednim polu. Jednocześnie  automatycznie w poz. „Numer KRS” pojawi się Numeru KRS Związku OSP RP:  0000116212. Użytkownik nie ma  możliwości zmiany Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku.
W „Informacji uzupełniającej”, podatnik może natomiast w części „znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać cel szczegółowy tj. wpisać dokładną nazwę jednostki i dokładny adres włącznie z kodem pocztowym. Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji. Niejednokrotnie na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę.
2. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 dow/w zasad przekazywania 1% podatku w roku 2011 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2013.
VI.  Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) art. 45c..
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b.
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 27 i art. 27a
4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 28, poz. 146 z 25 lutego 2010 r.)
5. Z uwagi na zmiany podatkowe regulamin „1% podatku dla Związku OSP RP”zostanie zaktualizowany i przyjęty do stosowania po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2011 r. Obecnie obowiązujący jest dostępny na naszej stronie internetowej http://www.zosprp.pl/ .